سرفصل كتاب

 فصل اول

تجارت الکترونیک

تاريخچه تجارت الکترونيک           

ضرورت و اهميت تجارت الکترونيک           

تعريف تجارت الكترونيك   

تجارت الکترونيکي و کسب و کار الکترونيکي 

انواع مدل‌هاي تجارت الکترونيک     

عناصر مورد نياز  براي توسعه تجارت الكترونيك        

فصل دوم

شرکتها و  بنگاههای کوچک و متوسط           

تعريف بنگاههاي كوچك و متوسط    

توسعه اقتصادي، تغيير ساختار صنعتي و نقش و اهميت صنايع كوچك و متوسط      

فصل سوم

جهاني شدن         

مدل فرايندي جهاني شدن (مدل آپسالا)

مدل آپسالاي جهاني شدن و كاربرد آن

تشريح مدل فرآيندي جهاني شدن (مدل آپسالا)   

مدل آپسالا در تعامل با كاربردش      

تئوري هزينه مبادله           

فصل چهارم

تجارت الکترونیک و جهانی شدن     

مطالعات انجام شده مربوط به ارتباط جهاني شدن و تجارت الكترونيك        

 نظريه پيترسون  

مطالعات كرايمر   

مطالعات دسچم    

مطالعات لورنس   

فصل پنجم

اینترنت و اثر آن بر شرکتهای کوچک و متوسط           

امكانات اينترنتي   

استفاده از  اينترنت           

معيارهاي مؤثر در پذيرش  و استفاده از اينترنت توسط SMEها  

مزاياي حاصل از استفاده از اينترنت توسط SME ها    

فصل ششم

بکارگيری تجارت الكترونيكي در شركتهاي كوچك و متوسط       

سطوح مختلف پذيرش تجارت الکترونيکي در شرکتها   

مدل KPMG      

مدل اميساري      

مدل لوي و پاول   

مدل شوراي بهره وري هنگ کنگ   

مدل آنکتاد          

مدل مارتين و ماتلاي         

مدل کوپر و برگس

مدل چرخه حيات الکترونيکي اوانز   

مدل چياهو و همکاران       

مدل الهي و حسن زاده        

عوامل موثر بر بکارگيري تجارت الکترونيک در شرکتهاي کوچک و متوسط         

 مدل لينگ           

مدل رشيد و کريم 

مطالعات انجام شده توسط گرندون     

مطالعات انجام شده توسط کندال و همکاران     

مدل کواداس و ديدي          

مدل وانگ وسائي 

مدل دانيل و گيمشا

مدل مولا و ليکر  

مطالعات شن و همکاران    

مطالعات دولاكيا و شتري   

فصل هفتم

جهانی شدن شرکتهای کوچک و متوسط         

شبكه جهاني شدنSME ها 

صادرات مستقيم بوسيله SMEها      

SME ها و موانع صادرات

فصل هشتم

تجارت الکترونیک و جهانی شدن شرکتهای کوچک و متوسط     

مطالعات راسون   

مطالعات تیسن     

تجارت الکترونیک و جهانی شدن شرکتهای کوچک و متوسط بر اساس مدلهای جهانی شدن    

حوزه هاي بالقوه تجارت الكترونيك براي جهانی شدن  بنگاه هاي كوچك و متوسط    

منابع و ماخذ      

 

 

 

قيمت: 38000 ريال

 

تلفن تماس براي تهيه كتاب:   09122339151 

پست الكترونيك:  moradi6598@yahoo.com