مديريت استراتژيك
 
Home
ارتباط با ما
مدیریت پروژه
مديريت استراتژيك
طرح هاي تجاري
دوره هاي آموزشي
مشاوره پايان نامه
مقاله
سرگرمي
لينك همكاران

 

 

اقدامات گروه مشاوره مديريت در ارتباط با مديريت استراتژيك شامل موارد زير است:

 

  • تدوين ماموريت ، چشم انداز و اهداف سازمان

  • انجام تجزيه و تحليل هاي محيط داخلي و خارجي سازمان   SWOT

  • تدوين  استراتژي هاي سازمان

  • طبقه بندي استراتژي ها در چهار حوزه كارت امتيازي متوازن

  • تهيه نقشه استراتژيك سازمان

  • ارائه روشهاي اجرايي كردن استراتژي

  • ايجاد همسويي استراتژيك در سازمان

  • ارزيابي عملكرد سازمان در جهت استراتژي هاي سازمان

 

Home | ارتباط با ما | مدیریت پروژه | مديريت استراتژيك | طرح هاي تجاري | دوره هاي آموزشي | مشاوره پايان نامه | مقاله | سرگرمي | لينك همكاران